Regulamin aplikacji mobilnej 12 player

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Właścicielem i Operatorem Aplikacji mobilnej 12 player przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android ( zwanej dalej: „Aplikacją” lub ,,Aplikacją mobliną” bądź ,,Aplikacją mobliną 12 player”) jest 12PLAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku (15-082) przy ul. Świętojańskiej nr 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000673325 REGON: 367053839, NIP: 9662111513 (zwana dalej ,,Operatorem”).
 • 2. Niniejszy regulamin ( zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej 12 player.
 • 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  • 3.1. Usługi- świadczone przez Operatora usługi nazwane:
   • a) „Wydarzenia” – opisane szczegółowo w pkt. IV;
   • b) „Zakłady” -opisane szczegółowo w pkt. V;
   • c) „Flaga kibiców” -opisana szczegółowo w pkt.VI;
   • d) „Zbiórki kibiców” – opisane szczegółowo w pkt VII;
   • e) „Twój Profil” – opisany szczegółowo w pkt VIII;
   • f) „PUSHE” – opisane szczegółowo w pkt IX;
   • g) „Zakup biletów” -opisany szczegółowo w pkt X;
  • 3.2. Użytkownik- osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia ale ukończyła 13 rok życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i która poprzez aplikację mobilną 12 player zainstalowaną na urządzeniu mobilnym korzysta z Usług świadczonych przez Operatora, o których mowa w ust. 3.1 powyżej;
  • 3.3. Urządzenie mobilne- telefon komórkowy lub tablet działające w oparciu o system operacyjny Android.
  • 3.4. Zgłaszający Projekt- Użytkownik Serwisu lub Klub Piłkarski, którzy na zasadach opisanych w pkt VII występują do Operatora o przeprowadzenie zbiórki środków finansowych na określony Projekt;
  • 3.5. Projekt- Przedsięwzięcie zmierzające do zebrania środków finansowych na określony cel;
  • 3.6. Serwis- Serwis prowadzony przez Operatora pod adresem www.12player.org;
  • 3.7. PUSH- Powiadomienie wysyłane przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji do jej Użytkowników;
  • 3.8. Partner biznesowy- podmiot, z którym Operator w związku z działalnością Aplikacji lub Serwisu zawarł umowę o współpracy;
  • 3.9. Serwis Pośrednictwa Finansowego – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306- 15-79.
 • 4. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Aplikacji powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 • 5. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 6. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również regulamin świadczenia usług przez Serwis Pośrednictwa Finansowego.
 • 7. Operator oświadcza ze względu na świadczenie wskazanych w ust. 3 usług drogą elektroniczną istnieje ryzyko związane z ingerowaniem osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem bądź pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w tym w szczególności jeżeli Użytkownik będzie udostępniał dane do logowania do swojego konta osobom trzecim bądź gdy będzie pomimo braku korzystania z konta pozostawał do niego zalogowany. W związku z powyższym Operator zwraca uwagę Użytkownika na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w tym w szczególności nieudostępniania swoich danych do logowania innym osobom.
 • 8. Operator zastrzega, że nie jest stroną jakichkolwiek stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy Użytkownikami, o których mowa w ust. 3.2 powyżej jak również pomiędzy Użytkownikami, o których mowa w ust. 3.2 powyżej, a Zgłaszającym Projekt o którym mowa w ust. 3.4. powyżej
 • 9. Operator zastrzega możliwość przeprowadzania dla Użytkowników w ramach Serwisu konkursów. Warunki oraz zasady konkursu będą każdorazowo przed ich rozpoczęciem udostępniane Użytkownikom w ramach odrębnych dotyczących ich regulaminów.

II.NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

 • 1. Aplikację można pobrać bezpłatnie korzystając z internetowego sklepu Google Play. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł stanowi naruszenie Regulaminu.
 • 2. Użytkownik pobiera aplikację logując się za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook lub swojej skrzynki pocztowej gmail.
 • 3. Użytkownik może posiadać jedno konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont jak również udostępniania swojego konta osobom trzecim.
 • 4. Koszty transmisji danych, które są wymagane aby pobrać, zainstalować, uruchomić i korzystać z Aplikacji Użytkownicy pokrywają we własnym zakresie na podstawie umów, które zawarte zostały przez nich z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wysokość opłat, które są naliczane z tego tytułu jak również za niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie umów przez Operatorów z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 • 5. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z internetowego sklepu Google Play i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 • 6. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne – Android w wersji minimum 5.0.,
 • 7. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia: aktywne połączenie internetowe i aktywna usługa GPS.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 • 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminem internetowego sklepu Google Play, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym z uwzględnieniem ogólnych zasad korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 • 2. W ramach wykonywania obowiązków o których mowa w ust. 1 Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • a.) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  • b.) korzystania z Aplikacji z poszanowaniem dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym prawa do prywatności),
  • c.) korzystania z aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora,
  • d.) korzystania z wszelkich informacji i materiałów, które udostępnione zostały za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 • 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z własnego konta i nie wolno mu udostępniać jego konta pod jakimkolwiek tytułem osobom trzecim.
 • 4. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony poufności informacji oraz danych, które umożliwiają dostęp do jego konta w aplikacji i nieudostępniania ich osobom trzecim.
 • 5. Usługi świadczone przez Operatora są przeznaczone do użytku własnego Użytkowników i zabrania się wykorzystania ich w całości lub w części w jakichkolwiek innych celach.
 • 6. Wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w tym: komentarze, recenzje, informacje, opinie, wypowiedzi są ich prywatnymi opiniami za które Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 • 7. Wszelkie treści publikowane przez Użytkowników powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały i nie mogą zawierać pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek treści bezprawnych, w tym wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do rasizmu, nienawiści, dyskryminacji, konfliktów. Treści publikowane przez Użytkownika nie mogą naruszać praw i wolności osób trzecich bądź ich dobrego imienia a także zawierać jakichkolwiek danych innych Użytkowników lub innych osób fizycznych.
 • 8. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie publikowane przez niego treści jak również dokonywane oceny będą widoczne dla innych Użytkowników Aplikacji.
 • 9. Użytkownikowi nie wolno w jakikolwiek sposób zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Aplikacji oraz publikować nazw lub/i adresów podmiotów świadczących usługi konkurencyjne względem Operatora.
 • 10. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw lub/i dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 • 11. Użytkownik, który zamieszcza w Aplikacji treści mające formę wypowiedzi tekstowych lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez Operatora, Partnerów biznesowych Operatora i innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) Użytkownik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do utworu i udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:
  • a) wykorzystania utworu dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie i Aplikacji;
  • b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu) bez względu na nośnik;
  • c) emitowanie, wydawanie i rozpowszechnianie w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Operatora bądź jego partnerów biznesowych;
  • d) umieszczanie na stronach internetowych Operatora i jego Partnerów Biznesowych oraz portalach społecznościowych na których Operator i jego Partnerzy Biznesowi posiadają konto;
 • 12. W zakresie licencji o której mowa w ust. 11 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do wykonywania praw zależnych w tym do obróbki cyfrowej w celu dostosowania rozmiarów utworu do wymogów strony internetowej, innej technologii oraz prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 • 13. W ramach licencji o której mowa w ust. 11 i 12 Operator nie jest zobowiązany do oznaczania autorstwa Użytkownika jako twórcy utworu.
 • 14. Użytkownik może wypowiedzieć udzieloną licencję o której mowa w ust. 11 i 12 z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 • 15. Operator oświadcza, że nie będzie wykorzystywał nadesłanych przez Użytkownika materiałów sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności Użytkownika czy godzący w jego dobre imię.
 • 16. W odniesieniu do zdjęć nadsyłanych przez Użytkowników w ramach świadczonej przez Operatora usługi ,,Flaga Kibiców”, o której mowa w pkt VI w odniesieniu do uregulowań dotyczących udzielania licencji, zgód na udostępnianie wizerunku obowiązują uregulowania i postanowienia zawarte w pkt. VI.
 • 17. W odniesieniu do materiałów nadsyłanych przez Zgłaszającego Projekt w ramach świadczonej przez Operatora usługi ,,Zbiórki kibiców”, o której mowa w pkt VII w odniesieniu do uregulowań dotyczących udzielania licencji, zgód na udostępnianie wizerunku obowiązują uregulowania i postanowienia zawarte w pkt VII.
 • 18. Pobierając aplikację Użytkownik wyraża zgodę, aby cały jego profil o którym mowa w pkt. VIII w tym jego dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, pseudonimu i zdjęcia były widoczne dla innych Użytkowników aplikacji w wyszukiwarce ,,Znajomych”.

IV. ,,WYDARZENIA”

 • 1. W ramach świadczonych usług w zakładce ,,wydarzenia” Operator udostępnia:
  • a) Na żywo wyniki wybranych wydarzeń sportowych piłki nożnej- zakładka ,,live”
  • b) Zbliżające się klubowe wydarzenia sportowe piłki nożnej- zakładka ,,klubowe”
  • c) Zbliżające się inne aniżeli klubowe wydarzenia sportowe piłki nożnej- zakładka ,,pozostałe”
 • 2. Po kliknięciu w dostępną w ramach ,,Wydarzeń” zakładkę ,,live” Użytkownik ma możliwość:
  • a) Bieżącego komentowania danego wydarzenia sportowego piłki nożnej poprzez dodawanie swoich wypowiedzi;
  • b) Oceniania piłkarzy poprzez wybór 1 z 6 dostępnych w aplikacji znaków tekstowo-graficznych, którymi są: ,,klasa światowa”, ,,akcja meczu”, ,,walczak”, ,,niepokonany”, ,,drewno”, ,,do zmiany”.
 • 3. Prezentowane przez Operatora wydarzenia sportowe piłki nożnej są wynikiem subiektywnego wyboru Operatora i nie obejmują one wszystkich rozgrywanych wydarzeń sportowych piłki nożnej.
 • 4. Prezentowane przez Operatora dane oraz wyniki dotyczące wydarzeń sportowych piłki nożnej odzwierciedlają informacje uzyskane przez Operatora z innych niezależnych źródeł, w tym od osób trzecich a także zebrane w wyniku wewnętrznych starań Operatora, w tym z różnych innych oficjalnych i ogólnie dostępnych stron.
 • 5. Operator zachowuje należytą staranność przy prezentowaniu treści o których mowa w ust. 1 jednakże zastrzega że prezentowane informacje na temat zbliżających się wydarzeń sportowych piłki nożnej i ich wyników mogą nie zawsze być aktualne za co nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności i Użytkownik nie może z tego tytułu występować do niego z jakimikolwiek roszczeniami.

V. „ZAKŁADY”

 • 1. W ramach usługi ,,Zakłady” Użytkownik ma możliwość:
  • a) typowania wyników wydarzeń sportowych piłki nożnej- zakładka ,,Mecze”
  • b) typowania wyników wydarzeń sportowych piłki nożnej rozgrywanych przez poszczególne kluby piłkarskie- zakładka „Klubowe”;
  • c) typowania wyników wydarzeń sportowych piłki nożnej rozgrywanych przez poszczególne Reprezentacje – zakładka „Reprezentacyjne”;
  • d) wyrażania opinii dotyczących wydarzeń sportowych- zakładka „Opinie”;
  • e) typowania wyników wydarzeń sportowych piłki nożnej, o których mowa w pkt a-c oraz wyrażania opinii dotyczących wydarzeń sportowych, o których mowa w pkt. d powyżej;- zakładka ,,Wszystkie”;
  • f) dostępu do wszystkich ankiet, opinii oraz zakładów w których wziął udział o których mowa w pkt a-e – zakładka „Moje”;
  • g) dostępu do ankiet, opinii i zakładów, o których mowa w pkt a-e, do wzięcia udziału w których Użytkownik został zaproszony przez Znajomego- zakładka „Od Znajomych”
 • 2. Przy każdej ankiecie/ każdym zakładzie znajduje się ikona „zaproś znajomego” po kliknięciu w którą Użytkownik ma możliwość zaproszenia do udziału w ankiecie/zakładzie znajomego.
 • 3. W przypadku gdy Użytkownik zostaje zaproszony przez Znajomego do wzięcia udziału w ankiecie, opinii, zakładzie otrzymuje on „Pusha”/powiadomienie, o którym mowa w pkt. IX ust. 1. Aby wziąć w nich udział Użytkownik naciska ikonę ,,akceptuj”. Jeżeli Użytkownik nie chce wziąć w nich udziału naciska ikonę ,,odrzuć”.

VI. „FLAGA KIBICÓW’

 • 1. Za pomocą Serwisu Operator udostępnia usługę ,,Flaga Kibiców” poprzez którą Użytkownik ma możliwość:
  • a) Obróbki wykonanego zdjęcia prezentującego jego wizerunek poprzez zastosowanie jednego z ,,filtrów”/ ,,nakładek” udostępnionych przez Operatora w zakładce ,,Flaga kibiców”;
  • b) Wysłania zdjęcia, o którym mowa w ust.1 a) powyżej na ,,flagę kibiców” , która dostępna będzie w Serwisie prowadzonym przez Operatora pod adresem www.12player.org ;
  • c) Wysłania zdjęcia, o którym mowa w ust.1 a) powyżej na portale społecznościowe, na których Użytkownik posiada aktywne konto;
 • 2. Wysyłane przez Użytkownika zdjęcie może tylko i wyłącznie prezentować jego osobę w sposób umożliwiający jego rozpoznanie.
 • 3. Zabrania się zamieszczania jakichkolwiek innych zdjęć aniżeli prezentujące osobę Użytkownika, który je zamieszcza.
 • 4. Każdy Użytkownik może wysłać swoje zdjęcie tylko raz.
 • 5. Zabrania się zamieszczania zdjęć o charakterze bezprawnym w tym prezentujących pośrednio lub bezpośrednio wulgaryzmy, treści obsceniczne, pornograficzne, nawołujące do szerzenia nienawiści, ksenofobii, rasizmu, konfliktów, obrażające uczucia religijne, mające charakter dyskryminacyjny.
 • 6. Zabrania się również zamieszczania zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem Aplikacji.
 • 7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) do przesyłanych fotografii i udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  • a) wykorzystania udostępnionych fotografii dla potrzeb świadczenia usług w Aplikacji i w Serwisie;
  • b) publikacja zdjęcia na ,,fladze kibiców”, która dostępna będzie w Serwisie;
  • c) publikacja zdjęcia na ,,mapie kibiców”, która dostępna będzie w Serwisie;
  • d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na ,,fladze kibiców” lub ,,mapie kibiców” w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu) bez względu na nośnik;
  • e) wydawanie i rozpowszechnianie na ,,fladze kibiców” lub ,,mapie kibiców” w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Operatora bądź jego Partnerów Biznesowych;
  • f) umieszczanie w ramach ,,mapy kibiców” lub ,,flagi kibiców” w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych i portalach społecznościowych Operatora i jego partnerów biznesowych);
 • 8. W zakresie licencji o której mowa w ust. 7 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do wykonywania praw zależnych w tym do obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów strony internetowej, innej technologii oraz prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 • 9. Użytkownik może wypowiedzieć udzieloną licencję o której mowa w ust. 7 i 8 z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 • 10. Operator oświadcza, że nie będzie wykorzystywał nadesłanego przez Użytkownika zdjęcia w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności Użytkownika czy godzący w jego dobre imię, a Użytkownik powyższe oświadczenie przyjmuje i udziela Operatorowi zgody na wykorzystanie jego wizerunku udostępnionego na przesłanych fotografiach.
 • 11. Wysyłając zdjęcie na „Flagę kibiców” Użytkownik wyraża zgodę na:
  • a). Udostępnienie jego danych osobowych w postaci imienia lub pseudonimu oraz miejsca zamieszkania i klubu sportowego, do którego przynależy wraz z wysłanym zdjęciem innym Użytkownikom Serwisu i Aplikacji w ramach usługi ,,Mapa kibiców”;
  • b). Udostępnienie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu wraz z wysłanym zdjęciem innym Użytkownikom Serwisu i Aplikacji w ramach usługi „Flaga kibiców”.

VII. „ZBIÓRKI KIBICÓW”

 • 1. W ramach Aplikacji Operator udostępnia usługę o nazwie ,,Wspieraj Kibiców”.
 • 2. Celem Usługi jest umożliwienie prowadzenia kampanii na finansowanie zgłoszonych Operatorowi Projektów.
 • 3. Projekt może zostać zgłoszony przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej 12 Player lub Serwisu, a także przez klub piłkarski mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4. Podmiot zainteresowany zgłoszeniem projektu powinien skontaktować się z Operatorem na adres mailowy kontakt@12player.org
 • 5. W odpowiedzi na zgłoszenie Operator prześle do Zgłaszającego Projekt do wypełnienia wniosek, który Zgłaszający Projekt jest zobowiązany wypełnić i przesłać do Operatora na adres mailowy kontakt@12player.org lub korespondencyjnie na adres siedziby Operatora.
 • 6. Zgłaszający Projekt zobowiązany jest:
  • a) Podać tytuł projektu;
  • b) Opisać projekt;
  • c) Określić możliwie najdokładniej cel projektu;
  • d) Wskazać kwotę potrzebą do realizacji projektu;
  • e) Określić czas potrzebny na zebranie środków;
 • 7. Zgłaszający Projekt może załączyć do przesłanego wniosku fotografie oraz filmy video mające na celu przybliżyć zgłaszany Projekt.
 • 8. Operator udziela akceptacji lub odmawia akceptacji Projektu w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku. Operator informuje Zgłaszającego Projekt o podjętej decyzji mailowo na wskazany w przesłanym wniosku adres mailowy.
 • 9. Operator odmawia akceptacji Projektu, jeżeli:
  • a)  zawiera on treści, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami albo realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,
  • b) projekt pośrednio lub bezpośrednio wiąże się z treściami wulgarnymi, obscenicznymi, pornograficznymi, erotycznymi, nawołującymi do rasizmu, nienawiści, dyskryminacji, konfliktów, naruszającymi prawa lub wolności bądź dobre imię osób trzecich,
  • c) realizacja projektu wiąże się z produkcją alkoholu, produktów motoryzacyjnych, produktów dla dzieci, kosmetyków, narkotyków, środków odurzających, tytoniu, środków medycznych, leków, napoi energetycznych, broni palnej, noży, suplementów diety, materiałów erotycznych,
  • d) jeżeli Operator uzna że realizacja projektu może stanowić zagrożenie dla życia, lub zdrowia, być sprzeczna z przepisami prawa, lub dobrymi obyczajami, może być szkodliwa dla zwierząt lub środowiska,
  • e) celem realizacji projektu jest finansowanie działalności gospodarczej,
  • f) celem realizacji projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem,
  • g) jeżeli Operator uzna, że realizacja projektu z innych aniżeli wymienione w pkt. a-f powodów nie odpowiada idei działalności Serwisu, lub projekt nie nadaje się do publikacji;
 • 10. Operator zastrzega sobie prawo do wskazania terminu rozpoczęcia zbiórki o którym poinformuje Zgłaszającego Projekt na wskazany przez niego we wniosku adres mailowy z tym zastrzeżeniem, że będzie w miarę swoich możliwości uwzględniał propozycję terminu rozpoczęcia zbiórki wskazaną przez Zgłaszającego Projekt we wniosku.
 • 11. Jeżeli Zgłaszający Projekt nie wyrazi zgody na zaproponowany termin rozpoczęcia zbiórki Operator odmówi przyjęcie Projektu do realizacji chyba że stronom uda się wspólnie w drodze konsensu mając na uwadze wzajemne możliwości i potrzeby wypracować inny termin.
 • 12. Zbiórka środków finansowych na realizację danego Projektu trwa przez okres wskazany przez Zgłaszającego we wniosku.
 • 13. Operator każdorazowo potrąca na swoją rzecz z zebranej w ramach danego Projektu sumy środków finansowych prowizję w wysokości 9% (dziewięć procent). Wskazana prowizja pożytkowana jest przez Operatora na koszty związane z bieżącym utrzymaniem Aplikacji oraz Serwisu.
 • 14. Jeżeli w czasie trwania zbiórki zebrana zostanie kwota wyższa aniżeli potrzebna na realizację danego projektu Operator po potrąceniu prowizji w wysokości 9% (dziewięciu procent) o której mowa w ust. 13 powyżej od całej zebranej kwoty przekaże ją na rzecz Zgłaszającego Projekt.
 • 15. Po zakończonej zbiórce Operator informuje Zgłaszającego Projekt na wskazany we wniosku adres mailowy o wysokości kwoty którą udało się zebrać. Jeżeli w czasie trwania zbiórki nie uda się zebrać określonej w Projekcie i potrzebnej Zgłaszającemu Projekt kwoty wówczas Operator wypłaci Zgłaszającemu Projekt po potrąceniu prowizji o której mowa w ust. 13 kwotę, którą udało się zebrać albo zbiórka na rzecz realizacji danego Projektu będzie ponawiana do czasu uzyskania potrzebnej kwoty. W przypadku jeżeli Operator uzna za zasadne ponowienie Zbiórki przed planowanym terminem jej zakończenia zwróci się do Zgłaszający Projekt z zapytaniem czy jest on zainteresowany przedłużeniem Zbiórki. Zgłaszający Projekt jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie do 3 dni przed planowanym zakończeniem zbiórki. Jeżeli Zgłaszający Projekt zgodzi się na przedłużenie Zbiórki wszystkie zebrane środki zostaną mu przekazane dopiero po zakończeniu Zbiórki w przedłużonym terminie. Z zachowaniem procedur o których mowa w niniejszym ustępie Zbiórki mogą być przedłużane wielokrotnie. Przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Ostateczna decyzja o przedłużeniu Zbiórki należy każdorazowo do Operatora.
 • 16. Operator w każdym czasie od momentu uruchomienia zbiórki ma prawo do jej zawieszenia, przerwania lub odwołania w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu. Operator nie jest zobowiązany do uzasadniania podjętej w tym zakresie decyzji.
 • 17. W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, po którym następuje wznowienie gromadzenia tych środków okres ich zbierania zostaje przedłużony o okres, w którym gromadzenie było zawieszone.
 • 18. W razie gdy gromadzenie środków finansowych na dany Projekt zostaje przerwane środki, które zostały dotychczas zebrane zostaną zwrócone Użytkownikom którzy dokonali wpłat na Projekt lub przekazane na rzecz innego Projektu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma za pośrednictwem maila stosowne zapytanie i w zależności od podjętej decyzji przekazane przez niego na dany projekt środki zostaną w terminie 14 dni od dnia udzielenia przez niego odpowiedzi zwrócone na jego rachunek bankowy bądź przekazane na inny Projekt.
 • 19. W przypadku jeżeli do przerwania gromadzenia środków finansowych dojdzie z przyczyn leżących po stronie zgłaszającego Projekt zostanie on obciążony w całości kosztami obsługi płatności elektronicznych.
 • 20. Operator umieszcza w Serwisie możliwie najbliższą do rzeczywistej sumę środków finansowych, które przekazane zostały przez Użytkowników na określony Projekt, na który prowadzona jest zbiórka. Operator zastrzega jednak, że suma ta może się różnić od sumy środków rzeczywiście przekazanych ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, procesie księgowania czy też braki odpowiedzi z systemu płatności.
 • 21. Zgłaszający Projekt jest zobowiązany do wszystkich przewidzianych prawem obowiązków związanych z otrzymaniem zebranych dla niego środków finansowych, w tym do odprowadzenia należnego podatku. Operator zastrzega, że jest jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie i odprowadzenie przez Zgłaszającego projekt należności podatkowych.
 • 22. Operator zastrzega, że w ramach świadczonych usług nie umożliwia prowadzenia zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2014, poz. 498 z późń. zm.). Organizowanie zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Aplikacji, a co za tym idzie niedozwolone.
 • 23. Użytkownik, który przekazał środki finansowe na realizację określonego Projektu nie może cofnąć udzielonego wsparcia i żądać jego zwrotu poza przypadkiem o którym mowa w ust. 18 i poza przypadkiem gdy jest konsumentem i dokonuje odstąpienia o którym mowa w pkt. XV.
 • 24. Po przekazaniu przez Operatora Zgłaszającemu projekt zebranych środków finansowych Zgłaszający projekt jest zobowiązany niezwłocznie po zrealizowaniu projektu jednakże nie później niż w terminie 30 dni do przesłania Operatorowi na adres mailowy a także korespondencyjnie na adres siedziby Operatora krótkiego podsumowania z realizacji projektu wraz ze zdjęciem lub/i filmem potwierdzającym jego realizację, które Operator będzie mógł zamieścić w Serwisie pod adresem www.12player.org
 • 25. Wszelkie warunki współpracy pomiędzy Zgłaszającym Projekt a Operatorem, w tym obowiązki Zgłaszającego Projekt określone niniejszym Regulaminem mogą być zmieniane i uszczegóławiane na mocy odrębnej umowy zawieranej pomiędzy w/w stronami.
 • 26. Zgłaszający Projekt oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczanie przez Operatora w Aplikacji oraz w Serwisie znajdującym się pod adresem www.12player.org (na wszystkich płaszczyznach ich funkcjonowania) wszelkich nadesłanych przez niego do Operatora materiałów w tym wniosku, o którym mowa w ust. 5, fotografii/filmów video o których mowa w ust. 7, krótkiego podsumowania z realizacji projektu wraz ze zdjęciem/ filmem potwierdzającym jego realizację, o których mowa w ust. 24 , a także do ich wykorzystania w celach promocji i reklamy Serwisu i Aplikacji, a także w celach promocji reklamy Partnerów biznesowych Operatora. Ponadto Zgłaszający Projekt oświadcza, że w przypadku gdy jakiekolwiek z nadesłanych przez Zgłaszającego Projekt materiałów mają charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) posiada on autorskie prawa majątkowe do przesyłanych utworów i udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:
  • a) wykorzystania utworu dla potrzeb świadczenia usług w Aplikacji i Serwisie;
  • b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu) bez względu na nośnik;
  • c) wydawanie i rozpowszechnianie w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Operatora bądź jego partnerów biznesowych;
  • d) umieszczanie w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych i portalach społecznościowych Operatora i jego partnerów biznesowych);
 • 27. W zakresie licencji o której mowa w ust. 26 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do wykonywania praw zależnych w tym do obróbki cyfrowej w celu dostosowania rozmiarów utworu do wymogów strony internetowej, innej technologii oraz prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 • 28. Użytkownik może wypowiedzieć udzieloną licencję o której mowa w ust. 26 i 27 z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 • 29. Operator oświadcza, że nie będzie wykorzystywał nadesłanych przez Zgłaszającego Projekt materiałów w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności Zgłaszającego Projekt czy godzący w jego dobre imię, a Zgłaszający Projekt powyższe oświadczenie przyjmuje.
 • 30. Zgłaszający projekt oświadcza także, że wyraża zgodę na zamieszczanie jego wizerunku przez Operatora w Aplikacji oraz w Serwisie znajdującym się pod adresem www.12player.org oraz że wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do promocji Serwisu i Aplikacji.
 • 31. W przypadku gdy nadesłane przez Zgłaszającego Projekt materiały zawierają wizerunek osoby trzeciej Zgłaszający Projekt oświadcza, że posiada zgodę tej osoby lub w przypadku osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych jej przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Serwisu i Aplikacji.
 • 32. Zgłaszający projekt oświadcza, że zrzeka się w stosunku do Operatora wszelkich roszczeń w związku z wykorzystaniem bądź kopiowaniem nadesłanych przez niego materiałów, a także w związku z ich usunięciem z Aplikacji bądź Serwisu.
 • 33. Z chwilą wysłania Operatorowi przez Zgłaszającego Projekt wniosku o którym mowa w ust. 5 Zgłaszający projekt udziela Operatorowi pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu w ramach Serwisu i Aplikacji przekazywanych przez Użytkowników środków finansowych. Na wezwanie Operatora Zgłaszający Projekt jest zobowiązany do udzielenia pełnomocnictwa na piśmie.
 • 34. Aby wesprzeć Projekt Użytkownik wybiera Projekt, którym jest zainteresowany, a następnie klika aktywny przycisk „Dorzuć się”.
 • 35. Po kliknięciu w przycisk ,,Dorzuć się” Użytkownik zostaje przekierowany do Serwisu Operatora, gdzie zobowiązany jest wypełnić formularz, następnie kliknąć w znajdujący się pod formularzem przycisk „Wspieram” po czym zostaje przekierowany do Serwisu Pośrednictwa Finansowego za pomocą którego może dokonać płatności i wesprzeć zbiórkę.
 • 36. Serwis Pośrednictwa Finansowego pobiera na swoją rzecz prowizję- zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Serwisem Pośrednictwa Finansowego a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobranej prowizji. Operator korzysta z usług Serwisu Pośrednictwa Finansowego, aby maksymalnie ułatwić Użytkownikom dokonywanie płatności.

VIII. „TWÓJ PROFIL”

 • 1. Po pobraniu i zainstalowaniu przez Użytkownika Aplikacji automatycznie tworzone jest jego konto/profil.
 • 2. Po wejściu w zakładkę „Twój profil” w ramach swojego konta Użytkownik ma dostęp do:
  • a) ,,Znajomych” tj. innych Użytkowników Aplikacji, którzy wysłali do niego zaproszenie, które zaakceptował bądź innych Użytkowników Aplikacji, którym wysłał on zaproszenie, które zostało przez nich zaakceptowane;
  • b) Ocen tj. dokonanych przez niego ocen piłkarzy, o których mowa w pkt IV ust. 2 b oraz zakładów w których wziął udział, o których mowa w pkt. V, a także statystyk dokonanych przez niego ocen i zakładów w których wziął on udział;
  • c) Wspartych akcji tj. zbiórek środków finansowych prowadzonych przez Operatora, o których mowa w pkt. VII, które zostały wsparte przez Użytkownika;
  • d) Punktów uzyskanych za aktywność w Aplikacji;
 • 3. Po wejściu w zakładkę ,,Znajomi” Użytkownik ma dostęp do profili swoich Znajomych, może akceptować zaproszenia otrzymane od innych Użytkowników Aplikacji i wysyłać zaproszenia do innych Użytkowników Aplikacji;
 • 4. Po wejściu w profil konkretnego ,,Znajomego” Użytkownik widzi akcje, które wsparł jego ,,Znajomy”, statystyki dokonanych przez niego ocen i zakładów w których wziął on udział, a także uzyskane przez niego za aktywność w Aplikacji punkty.
 • 5. Statystyki, o których mowa w pkt 2 b i 4 są wyliczane w oparciu o algorytm stworzony przez Operatora. Operator zastrzega że dokłada wszelkich możliwych starań aby algorytm działał poprawnie i możliwie najdokładniej jednak nie odpowiada za ewentualne błędy mogące pojawić się w jego funkcjonowaniu, które Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić Operatorowi w ramach reklamacji, o której mowa w pkt. XX.
 • 6. Użytkownikowi za aktywność w Aplikacji przyznawane są punkty, które w przyszłości po dodaniu kolejnych funkcjonalności Aplikacji przez Operatora Użytkownik będzie mógł wymieniać w ramach ,,Programu Lojalnościowego”, który zostanie przedstawiony przez Operatora Użytkownikom na mocy zmiany Regulaminu, a który jest obecnie przygotowywany.
 • 7. Operator przyznaje punkty według następujących zasad:
  • a) Za dokonanie oceny piłkarza, o której mowa w pkt. IV ust. 2 b Użytkownik otrzymuje 2 punkty;
  • b) Za wysłanie zdjęcia, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 b lub/i 1 c- Użytkownik otrzymuje 5 punktów; Użytkownik za podzielenie się zdjęciem jednorazowo otrzymuje 5 punktów bez względu na to czy tylko wyśle zdjęcie na ,,Flagę kibiców” czy dodatkowo jeszcze podzieli się nim na portalach społecznościowych oraz bez względu na ilość portali społecznościowych, na których podzieli się zdjęciem.
  • c) Za wsparcie ,,Zbiórki Kibiców”, o której mowa w pkt. VII Użytkownikowi naliczane są punkty w ten sposób, że za przekazanie 1 złotego Użytkownik otrzyma 1 punkt i tak np. za przekazanie 20 złotych Użytkownik otrzyma 20 punktów, za przekazanie 50 zł Użytkownik otrzyma 50 punktów.
  • d) Użytkownik który podejmie wyzwanie, o którym mowa w pkt. V ust. 3 (wzięcie udziału w ankiecie, opinii, zakładzie) otrzyma 2 punkty, w przypadku gdy Użytkownik nie podejmie wyzwania z jego konta zabrany zostanie 1 punkt.
  • e) Za wzięcie udziału w ,,Zakładzie”, o którym mowa w pkt V Użytkownik otrzyma 2 punkty.
  • f) Za trafne wytypowanie ,,Zakładu” Użytkownik otrzyma 10 punktów, za błędne wytypowanie ,,Zakładu” z jego konta zabrany zostanie 1 punkt.
 • 8. Punkty, o których mowa w ust. 7 powyżej wyliczane w oparciu o algorytm stworzony przez Operatora. Operator zastrzega że dokłada wszelkich możliwych starań aby algorytm działał poprawnie i możliwie najdokładniej jednak nie odpowiada za ewentualne błędy mogące pojawić się w jego funkcjonowaniu, które Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić Operatorowi w ramach reklamacji, o której mowa w pkt. XX.

IX. „PUSHE”

 • 1.Za pomocą Aplikacji Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Operatora ,,Pushy”, które dotyczą:
  • a) Zaproszenia od Znajomego do wzięcia udziału w zakładzie, ankiecie, wyrażenia opinii;
  • b) Wygranego zakładu;
  • c) Przegranego zakładu;
  • d) Zamieszczenia przez Operatora w Aplikacji bądź Serwisie znajdującym się pod adresem www.12player.org ,,nowej zbiórki kibiców”;
  • e) Nowego zaproszenia od Znajomego;
  • f) Wygranego Zakładu;
  • g) Przegranego Zakładu;
  • h) Informacji o rozpoczęciu meczu;
  • i) Informacji o zakończeniu meczu;
  • j) Informacji o golu w meczu;
  • k) Wiadomości od Operatora, w tym wiadomości o treści reklamowej, dotyczących marketingu i promocji produktów własnych jak również partnerów biznesowych Operatora, a także informacji o wprowadzeniu zmian w Regulaminie.
 • 2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ,,Pushy”, o których mowa w ust. 1 pkt a-k. W tym celu Użytkownik powinien wejść w zakładkę ,,Ustawienia” i odznaczyć ,,Pushe”, których nie chce on otrzymywać. Jeżeli Użytkownik nie dokona odznaczenia będzie otrzymywał wszystkie ,,Pushe”, o których mowa w ust.1 pkt a-k.

X. ZAKUP BILETÓW

 • 1. Aplikacja daje Użytkownikowi możliwość przekierowania na stronę klubu piłkarskiego i zakupienia biletu na mecz rozgrywany przez dany klub piłkarki.
 • 2. Operator zastrzega możliwość dodawania w zakładce kolejnych klubów piłkarskich na mecze których Użytkownik będzie mógł zakupić bilety.
 • 3. Operator zastrzega, że w żaden sposób nie jest on stroną transakcji, nie uczestniczy również w przekazywaniu płatności i zarówno Użytkownik jak i Klub Piłkarski nie mogą kierować do niego jakichkolwiek roszczeń z tytułu zakupu biletu.
 • 4. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Klubem odbywa się na zasadach określonych przez Klub w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Klubem. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z zakupem biletów Użytkownik jest zobowiązany kierować bezpośrednio do klubu na zasadach określonych w jego Regulaminie.
 • 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie Klubu, działania i zaniechania Użytkownika podjęte na ich podstawie, zobowiązania Użytkownika względem Klubu i zobowiązania Klubu względem Użytkownika.

XI. USTAWIENIA

 • 1.Wchodząc w zakładkę ,,Ustawienia” Użytkownik ma możliwość:
  • a) wyłączenia ,,Pushy”, których nie chce on otrzymywać, o czym mowa w pkt. IX;
  • b) zmiany Klubu Piłkarskiego, którego jest on kibicem i który zaznaczył on logując się do Aplikacji- zakładka ,,Zmień klub”;
  • c) polubienia profilu Operatora na portalach społecznościowych, na których Operator posiada aktywne konto;- zakładka ,,Obserwuj nas”;
  • d) dokonania oceny Aplikacji- Zakładka ,,Oceń aplikację”;
  • e) zapoznania się z Regulaminem korzystania z aplikacji- Zakładka ,,Zasady Użytkowania”,
  • f) przeczytania o Aplikacji- Zakładka ,,O nas”;
  • g) Usunięcia swojego konta z Aplikacji- Zakładka ,,Usuń konto”;

XII. LICENCJA

 • 1. Z chwilą zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika Operator udziela Użytkownikowi na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak aniżeli okres obowiązywania Umowy licencji na korzystanie z Aplikacji tylko i wyłącznie w ramach Aplikacji.
 • 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie.
 • 3. Użytkownik nie ma prawa do udzielania sublicencji.
 • 4. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
  • a) wprowadzanie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
  • b) utrwalanie w pamięci Urządzenia mobilnego Użytkownika i wyświetlanie w tym Urządzeniu,
  • c) tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego Użytkownika, które jest niezbędne do korzystania z Aplikacji,
  • d) przystosowanie Aplikacji, które jest niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 • 5. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane pośrednio lub bezpośrednio z używaniem Aplikacji w granicach wykraczających poza pola eksploatacji, o których mowa w ust. 4 w tym dotyczące:
  • a) samodzielnej modyfikacji programistycznej Aplikacji;
  • b) badania Aplikacji i testowania jej w celu poznania zasad i idei jej funkcjonowania;
  • c) podejmowania działań mających na celu wyodrębnienie części składowych Aplikacji;
  • d) podejmowania działań mających na celu powzięcie informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji bądź jej fragmentów;
  • e) reverse engineering;
  • f) publikowania Aplikacji bądź jej fragmentów;
  • g) kopiowania Aplikacji bądź jej fragmentów;
  • h) udostępniania Aplikacji bądź jej fragmentów osobom trzecim, w tym wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania;
  • i) sprzedawania wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Aplikacji bądź jej fragmentów w szczególności przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  • j) korzystania z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem;

XIII. PRAWA AUTORSKIE

 • 1. Nazwa Aplikacji i jej logo są własnością Operatora i podlegają ochronie prawnej. Poza przypadkami prawem dozwolonymi jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Aplikacji bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Operator zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • 2. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3  autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji, a także innych treści umieszczonych przez Operatora w Aplikacji, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) jak również do wyglądu Aplikacji jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Aplikacji, w tym jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Operator zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • 3. W przypadku zamieszczenia przez Operatora w Aplikacji treści pochodzących od Partnera biznesowego Operatora i loga tego Partnera zastrzega się, że logo to podlega ochronie prawnej, zaś autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych i treści pochodzących od Partnera biznesowego Operatora , które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) przysługują Partnerowi Biznesowemu Operatora. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienia bądź dokonywanie ich opracowań jest zabronione i w przypadku naruszenia tego zakazu Partner Biznesowy Operatora może podjąć bezpośrednio względem Użytkownika właściwe kroki prawne, włącznie z pociągnięciem go do odpowiedzialności odszkodowawczej.

XIV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 • 1.Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, zaś Umowa pomiędzy Zgłaszającym Projekt, a Operatorem z chwilą mailowego potwierdzenia przez Operatora przyjęcia Projektu do realizacji.
 • 2.Umowa o świadczeniu usług pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem zawarta zostaje na czas nieokreślony, zaś umowa pomiędzy Zgłaszającym Projekt, a Operatorem zostaje zawarta do czasu przesłania przez Zgłaszającego Projekt krótkiego podsumowania z realizacji projektu wraz ze zdjęciem lub/i filmem potwierdzającym jego realizację, o którym mowa w pkt. VII ust. 24.
 • 3.Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą usunięcia Aplikacji, zaś rozwiązanie umowy ze Zgłaszającym Projekt następuje z chwilą przesłania przez Zgłaszającego Projekt krótkiego podsumowania z realizacji projektu wraz ze zdjęciem lub/i filmem potwierdzającym jego realizację, o którym mowa w pkt. VII ust. 24.
 • 4.Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Aplikacji w dowolnym czasie, w szczególności wówczas gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 • 5.Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Operator uprawniony jest do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem jak również ze Zgłaszającym Projekt bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, informując ich o tym drogą elektroniczną.
 • 6.W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w pkt III w tym z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, regulaminem internetowego sklepu Google Play, z zasadami współżycia społecznego, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także nie akceptuje zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Operatora lub podejmuje działania godzące w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności w jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym rozwiązać z Użytkownikiem umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5, zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, usunąć jego konto, ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług. Decyzja o podjęciu stosownych działań oraz ich rodzaju należy w całości do Operatora. Operator informuje Użytkownika o podjętej decyzji, w tym o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym drogą elektroniczną.
 • 7.W przypadku gdy Zgłaszający Projekt podejmuje działania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a także nie akceptuje zmian w Regulaminie wprowadzonych przez Operatora lub podejmuje działania godzące w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności w jego dobre imię bądź w razie przerwania lub odwołania zbiórki przez Operatora w przypadku naruszenia Regulaminu przez Zgłaszającego Projekt, o czym mowa w pkt. VII ust. 16. Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym rozwiązać z Użytkownikiem umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5, Operator informuje Zgłaszającego Projekt o podjętej decyzji, w tym o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym drogą elektroniczną.
 • 8.Operatorowi przysługuje prawo do zawieszenia w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo jej wycofania, zmiany lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem, a także udostępnienia aplikacji na inne systemy operacyjne.
 • 9.Rozwiązanie umowy o której mowa w niniejszym punkcie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o których mowa w pkt. III ust. 11 i 12. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w w pkt. III ust. 14.
 • 10.Rozwiązanie umowy o której mowa w niniejszym punkcie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o których mowa w pkt VI ust. 7 i 8. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w pkt. VI ust.9.
 • 11.Rozwiązanie umowy o której mowa w niniejszym punkcie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o których mowa w pkt. VII ust. 26 i 27. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w w pkt. VII ust. 28.

XV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1.Użytkownik który jest konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w pkt XIV ust. 1 odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • 2.W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Operatora podany w niniejszym Regulaminie (pkt I ust. 1) lub w formie elektronicznej na adres e-mail : kontakt@12player.org
 • 3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 • 4.W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć się: formularzem odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 z późn. zm.).
 • 5.Operator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 • 6.W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
 • 7.Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta z Aplikacji. Dodatkowo:
  • a) W przypadku usługi „Flaga kibiców”- usunięciem przez Użytkownika zdjęcia z ,,Flagi kibiców” oraz ,,Mapy kibiców”;
  • b) W przypadku usługi ,,Wspieraj kibiców”- w odniesieniu do Użytkowników- zwrotem przekazanych środków finansowych, w odniesieniu do Zgłaszającego Projekt- zwrotem wszystkich przekazanych materiałów.
 • 8. Zwrot o którym mowa w ust. 7 a i b zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
 • 9. Zwrot płatności, o którym mowa w ust. 7b powyżej dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

XVI. ZMIANY REGULAMINU

 • 1.Operatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Operator będzie informował Użytkownika o zmianach w Regulaminie poprzez wysłanie do Użytkownika ,,PUSHA”/powiadomienia, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 k. ,,PUSH”/ powiadomienie będzie jedynie informacją, o tym że Operator wprowadził zmiany w Regulaminie, bez przesyłania ich treści, z którymi Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się we własnym zakresie. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik powinien zakończyć korzystanie z Aplikacji i usunąć ją ze swojego urządzenia mobilnego.

XVII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Korzystając z Aplikacji Użytkownik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 • 2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje w tym  wprowadzone przez niego w formularzach są prawdziwe.
 • 3. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług dostępnych w Serwisie przy Użyciu jego pseudonimu rozumianego jako niepowtarzalna nazwa Użytkownika.
 • 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych i informacji wymaganych w formularzach jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Usług świadczonych przez Operatora.
 • 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest 12PLAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku (15-082) przy ul. Świętojańskiej nr 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000673325 REGON: 367053839, NIP: 9662111513.
 • 6. 12PLAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ gromadzi dane osobowe które są dobrowolnie podawane przez Użytkowników.
 • 7.D ane osobowe zbierane w Aplikacji są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
 • 8. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie ich zgody.
 • 9. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia tym Użytkownikom Usług oferowanych w ramach Aplikacji, rozpatrywania reklamacji, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług przez Operatora.
 • 10. Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia lub pseudonimu oraz miejsca zamieszkania i klubu sportowego, do którego Użytkownik przynależy wraz z wysłanym zdjęciem będą udostępniane przez Operatora innym Użytkownikom Serwisu i Aplikacji w ramach usługi ,,Mapa kibiców”.
 • 11. Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu wraz ze zdjęciem będą udostępniane przez Operatora innym Użytkownikom Serwisu i Aplikacji w ramach usługi ,,Flaga kibiców”.
 • 12. Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, pseudonimu wraz ze zdjęciem Użytkownika będą udostępniane przez Operatora innym Użytkownikom Aplikacji w wyszukiwarce „Znajomych”.
 • 13. Korzystając z usługi ,,Zbiórki kibiców” Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Serwisu 12player dostępnym pod adresem www.12player.org w ramach której chcąc wesprzeć zbiórkę wypełnia formularz i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem 12player.org/regulamin/
 • 14. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 15. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. W tym przypadku zasady ochrony prywatności regulują dokumenty na nich obowiązujące.
 • 16. Operator wykorzystuje adresy IP, które zbierane są w trakcie połączeń internetowych w celach bezpieczeństwa, administracji serwerami, a także do zbierania ogólnych informacji statystycznych odnoszących się np. do regionu z którego następuje połączenie.
 • 17. Operator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji mu przekazanych dotyczących Użytkowników. Operator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Operator w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • 18. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 19. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. W tym przypadku zasady ochrony prywatności regulują dokumenty na nich obowiązujące.
 • 20. Operator wykorzystuje adresy IP, które zbierane są w trakcie połączeń internetowych w celach bezpieczeństwa, administracji serwerami, a także do zbierania ogólnych informacji statystycznych odnoszących się np. do regionu z którego następuje połączenie.

XVIII. PLIKI COOKIES

 • 1. Operator uzyskuje informacje na temat jego użytkowników a także ich zachowań poprzez:
  • a) dobrowolne wprowadzanie przez Użytkowników informacji w wypełnianych przez nich formularzach,
  • b) zamieszczanie w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu plików cookies (tzw. ciasteczek),
  • c) zapisywanie logów technicznych na serwerze.
 • 2. Pliki cookies są to dane informatyczne, przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i które pozwalają wyświetlić stronę internetową zgodną z preferencjami użytkownika serwisu. Pliki cookies pozwalają także na rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalny numer.
 • 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  • a) dostosowania zawartości treści serwisu do preferencji Użytkownika,
  • b) optymalizacji korzystania z Serwisu,
  • c) wyświetlania formularzy w taki sposób, ażeby uniknąć wielokrotnego przedstawiania tego samego formularza temu samemu Użytkownikowi oraz aby dopasowywać formularze do preferencji Użytkowników,
  • d) prezentowania reklamy zgodnie z preferencjami Użytkownika, stosownie do jego preferencji czy miejsca zamieszkania,
  • e) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ulepszenie ich struktury oraz zawartości.
 • 4. W ramach serwisu stosuje się dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
  • a)  „sesyjne”  (session cookies)- pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • b) „stałe” (persistent cookies)- pliki stałe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu gdy nie zostaną usunięte przez Użytkownika.
 • 5. W ramach serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
  • a) niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług, które są dostępne w ramach serwisu,
  • b) służące zapewnieniu bezpieczeństwa np. wykorzystuje się je do wykrywania nadużyć,
  • c) statystyczne- służą do dokonywania statystyk,
  • d) wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • e) funkcjonalne – umożliwiają „zapamiętanie” ustawień wybranych przez Użytkownika oraz personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub języka, a także wyglądu strony internetowej, rozmiaru czcionki, itp.,
  • f) reklamowe- umożliwiają przedstawienie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 • 6. Przeglądarka internetowa tj. oprogramowanie, które służy do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik ma jednak prawo i może w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Brak dokonania zmian oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie i przechowywanie w jego urządzeniu końcowym w/w danych.
 • 7. Użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies poprzez dokonywanie z poziomu przeglądarki internetowej następujących czynności:
  • a) akceptacja obsługi plików cookies- umożliwia pełne korzystanie z opcji które oferowane są przez witryny internetowe,
  • b) zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedyńczych, wybranych witryn,
  • c) określenie różnych ustawień w zależności od typu plików cookies,
  • d) blokowanie, usuwanie plików cookies- szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • 8. Informacje dotyczące niektórych zachowań Użytkowników są logowane w warstwie serwerowej. Informacje te są wykorzystywane jednak wyłącznie do administrowania serwisem, aby zapewnić jak najlepszą obsługę świadczonych usług hostingowych.
 • 9. Zapisowi mogą podlegać:
  • a) czas nadejścia zapytania,
  • b) czas wysłania odpowiedzi,
  • c) nazwa stacji Użytkownika– identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • d) informacja o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • f) informacja o przeglądarce użytkownika,
  • g) informacja o adresie IP.
 • 10. Powyższe informacje nie są jednak w żaden sposób kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie w celu administrowania serwerem.

XIX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 • 1. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 Operator prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Aplikacji.
 • 2. Operator nie gwarantuje stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i funkcjonalności Aplikacji, a także do ich bezbłędnego działania.
 • 3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest w pełni dobrowolne i Użytkownika korzysta z Aplikacji w całości na własną odpowiedzialność.
 • 4. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:
  • a) problemami technicznymi Aplikacji lub/i w tym ich aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalności Aplikacji;
  • b) wykorzystaniem przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji lub/i Serwisu, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji;
  • c) zobowiązaniami Użytkowników lub osób trzecich;
  • d) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które udostępniają Użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem Aplikacji lub/i Serwisu;
  • e) usługami, serwisami i aplikacjami, których dostawcą są osoby trzecie;
  • f) problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i/lub Serwisu i usług oferowanych za jej pośrednictwem;
  • g) korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
  • h) naruszeniem przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych.
  • i) treściami i materiałami publikowanymi przez Użytkowników;
 • 5. Szczególne przypadki wyłączenia odpowiedzialności Operatora poza wymienionymi powyżej określone zostały w punktach dotyczących poszczególnych usług świadczonych przez Operatora.

XX. REKLAMACJE

 • 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do usług świadczonych przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu jak również związane z działalnością Aplikacji, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować bezpośrednio do Operatora na adres poczty elektronicznej: kontakt@12player.org
 • 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać pseudonim używany przez Użytkownika w Aplikacji.
 • 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku kiedy podane w reklamacji informacje lub dane wymagają uzupełnienia Operator zwraca się do Użytkownika przed rozpatrzeniem reklamacji o jej uzupełnienie. Okres rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.
 • 4. Operator informuje, że reklamacje które dotyczące Usług do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji i które dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, w tym Usług, które świadczone są przez Kluby Piłkarskie w związku z usługą zakupu biletów, o której mowa w pkt. X oraz usług świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te podmioty na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez nie usług.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 • 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie bezpośrednio w Aplikacji. Dodatkowo Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.12player.org – w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym pomiędzy sporów pomiędzy Użytkownikami a Operatorem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.

Załącznik nr 1


Warning: file_get_contents(http://139.59.129.224/api/v1/share_photos?with_location=true): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /home/users/player12/public_html/12player/wp-content/themes/12player/footer.php on line 107