Regulamin Serwisu ,,12 player”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Właścicielem i Operatorem Serwisu umieszczonego pod domeną www.12player.org (zwanego dalej ,,Serwisem”) jest 12PLAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku (15-082) przy ul. Świętojańskiej nr 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000673325 REGON: 367053839, NIP: 9662111513 (zwana dalej ,,Operatorem”).
 • 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  • 2.1. Usługi- świadczone przez Operatora usługi nazwane:
   • a). „Flaga kibiców” – opisana szczegółowo w pkt.IV;
   • b). „Wspieraj kibiców” – opisana szczegółowo w pkt V;
   • c). „Mapa kibiców” – opisana szczegółowo w pkt VI;
  • 2.2. Aplikacja zwana też „Aplikacją Mobilną” lub „Aplikacją Mobilną 12 player” bądź „Aplikacją 12 player” – stworzona przez Operatora aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z system operacyjnym Android;
  • 2.3. Użytkownik- osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia, ale ukończyła 13 rok życia w zakresie w którym może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i która poprzez Serwis korzysta z Usług świadczonych przez Operatora, o których mowa w ust. 2.1 powyżej;
  • 2.4. Zgłaszający Projekt- Użytkownik Serwisu lub Klub Piłkarski, którzy na zasadach opisanych w pkt V występują do Operatora o przeprowadzenie zbiórki środków finansowych na określony Projekt;
  • 2.5. Projekt- Przedsięwzięcie zmierzające do zebrania środków finansowych na określony cel;
  • 2.6. Partner biznesowy- podmiot, z którym Operator w związku z działalnością Serwisu zawarł umowę o współpracy;
  • 2.7. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79.
 • 3. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 • 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 • 5. Operator zastrzega, że nie jest stroną jakichkolwiek stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy Użytkownikami, jak również pomiędzy Użytkownikami, o których mowa w ust. 2.3. a Zgłaszającym Projekt o którym mowa w ust. 2.4. powyżej.
 • 6. Operator zastrzega możliwość przeprowadzania dla Użytkowników w ramach Serwisu konkursów. Warunki oraz zasady konkursu będą każdorazowo przed ich rozpoczęciem udostępniane Użytkownikom w ramach odrębnych dotyczących ich regulaminów.

II. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU

 • 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu Użytkownik jest zobowiązany posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, a dodatkowo w przypadku Użytkowników chcących skorzystać z Usług: „Flaga kibiców” i „Wspieraj kibiców” – aktywny adres e-mail.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym z uwzględnieniem ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
 • 2. W ramach wykonywania obowiązków o których mowa w ust. 1 Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  • a). korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • b). korzystania z Serwisu z poszanowaniem dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym prawa do prywatności),
  • c). korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora,
  • d). korzystania z wszelkich informacji i materiałów, które udostępnione zostały za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 • 3. Usługi świadczone przez Operatora są przeznaczone do użytku własnego Użytkowników i zabrania się wykorzystania ich w całości lub w części w jakichkolwiek innych celach.
 • 4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw lub/i dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • 5. Użytkownikowi bezwzględnie zakazuje się zamieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

IV. „FLAGA KIBICÓW”

 • 1. Za pomocą Serwisu Operator udostępnia usługę ,,Flaga Kibiców” poprzez którą Użytkownik ma możliwość wysłania zdjęcia na ,,flagę kibiców” , która dostępna będzie w Serwisie.
 • 2. Każdy Użytkownik może przesłać swoje zdjęcie tylko 1 raz.
 • 3. Wysyłane przez Użytkownika zdjęcie może tylko i wyłącznie prezentować jego osobę w sposób umożliwiający jego rozpoznanie.
 • 4. Zabrania się zamieszczania jakichkolwiek innych zdjęć aniżeli prezentujące osobę Użytkownika, który je zamieszcza.
 • 5. Zabrania się zamieszczania zdjęć o charakterze bezprawnym w tym prezentujących pośrednio lub bezpośrednio wulgaryzmy, treści obsceniczne, pornograficzne, nawołujące do szerzenia nienawiści, ksenofobii, rasizmu, konfliktów, obrażające uczucia religijne, mające charakter dyskryminacyjny.
 • 6. Zabrania się również zamieszczania zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 • 7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) do przesyłanych fotografii i udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania ze zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  • a). wykorzystania udostępnionych fotografii dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie;
  • b). publikacja zdjęcia na ,,fladze kibiców”, która dostępna będzie w Serwisie;
  • c). publikacja zdjęcia na ,,mapie kibiców”, która dostępna będzie w Serwisie;
  • d). trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na ,,fladze kibiców” lub „mapie kibiców” w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu) bez względu na nośnik;
  • e). wydawanie i rozpowszechnianie na ,,fladze kibiców” lub ,,mapie kibiców” w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Operatora bądź jego partnerów biznesowych;
  • f). umieszczanie w ramach ,,mapy kibiców” lub ,,flagi kibiców” w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych i portalach społecznościowych Operatora i jego partnerów biznesowych);
 • 8. W zakresie licencji o której mowa w ust. 7 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do wykonywania praw zależnych w tym do obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów strony internetowej, innej technologii oraz prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 • 9. Użytkownik może wypowiedzieć udzieloną licencję o której mowa w ust. 7 i 8 z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 • 10. Operator oświadcza, że nie będzie wykorzystywał nadesłanego przez Użytkownika zdjęcia w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności Użytkownika czy godzący w jego dobre imię, a Użytkownik powyższe oświadczenie przyjmuje i udziela Operatorowi zgody na wykorzystanie jego wizerunku udostępnionego na przesłanych fotografiach.
 • 11. Wysyłając zdjęcie na „Flagę Kibiców” Użytkownik wyraża zgodę na:
  • a). udostępnienie jego danych osobowych w postaci imienia lub pseudonimu oraz miejsca zamieszkania i klubu sportowego, do którego przynależy wraz z wysłanym zdjęciem innym Użytkownikom Serwisu w ramach usługi „Mapa kibiców”;
  • b). udostępnienie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu wraz z wysłanym zdjęciem innym Użytkownikom Serwisu w ramach usługi „Flaga kibiców”.

V. „WSPIERAJ KIBICÓW”

 • 1. W ramach Serwisu Operator udostępnia usługę o nazwie ,,Wspieraj Kibiców”.
 • 2. Celem Usługi jest umożliwienie prowadzenia kampanii na finansowanie zgłoszonych Operatorowi Projektów.
 • 3. Projekt może zostać zgłoszony przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej 12 Player lub Serwisu, a także przez klub piłkarski mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4. Podmiot zainteresowany zgłoszeniem projektu powinien skontaktować się z Operatorem na adres mailowy kontakt@12player.org
 • 5. W odpowiedzi na zgłoszenie Operator prześle do Zgłaszającego Projekt do wypełnienia wniosek, który Zgłaszający Projekt jest zobowiązany wypełnić i przesłać do Operatora na adres mailowy kontakt@12player.org lub korespondencyjnie na adres siedziby Operatora.
 • 6. Zgłaszający Projekt zobowiązany jest:
  • a). Podać tytuł projektu;
  • b). Opisać projekt;
  • c). Określić możliwie najdokładniej cel projektu;
  • d). Wskazać kwotę potrzebą do realizacji projektu;
  • e). Określić czas potrzebny na zebranie środków;
 • 7. Zgłaszający Projekt może załączyć do przesłanego wniosku fotografie oraz filmy video mające na celu przybliżyć zgłaszany Projekt.
 • 8. Operator udziela akceptacji lub odmawia akceptacji Projektu w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku. Operator informuje Zgłaszającego Projekt o podjętej decyzji mailowo na wskazany w przesłanym wniosku adres mailowy.
 • 9. Operator odmawia akceptacji Projektu, jeżeli:
  • a). zawiera on treści, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami albo realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,
  • b). projekt pośrednio lub bezpośrednio wiąże się z treściami wulgarnymi, obscenicznymi, pornograficznymi, erotycznymi, nawołującymi do rasizmu, nienawiści, dyskryminacji, konfliktów, naruszającymi prawa lub wolności bądź dobre imię osób trzecich,
  • c). realizacja projektu wiąże się z produkcją alkoholu, produktów motoryzacyjnych, produktów dla dzieci, kosmetyków, narkotyków, środków odurzających, tytoniu, środków medycznych, leków, napoi energetycznych, broni palnej, noży, suplementów diety, materiałów erotycznych,
  • d). jeżeli Operator uzna że realizacja projektu może stanowić zagrożenie dla życia, lub zdrowia, być sprzeczna z przepisami prawa, lub dobrymi obyczajami, może być szkodliwa dla zwierząt lub środowiska,
  • e). celem realizacji projektu jest finansowanie działalności gospodarczej,
  • f). celem realizacji projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem,
  • g). jeżeli Operator uzna, że realizacja projektu z innych aniżeli wymienione w pkt. a-f powodów nie odpowiada idei działalności Serwisu, lub projekt nie nadaje się do publikacji;
 • 10. Operator zastrzega sobie prawo do wskazania terminu rozpoczęcia zbiórki o którym poinformuje Zgłaszającego Projekt na wskazany przez niego we wniosku adres mailowy z tym zastrzeżeniem, że będzie w miarę swoich możliwości uwzględniał propozycję terminu rozpoczęcia zbiórki wskazaną przez Zgłaszającego Projekt we wniosku.
 • 11. Jeżeli Zgłaszający Projekt nie wyrazi zgody na zaproponowany termin rozpoczęcia zbiórki Operator odmówi przyjęcie Projektu do realizacji chyba że stroną uda się wspólnie w drodze konsensu mając na uwadze wzajemne możliwości i potrzeby wypracować inny termin.
 • 12. Zbiórka środków finansowych na realizację danego Projektu trwa przez okres wskazany przez Zgłaszającego we wniosku.
 • 13. Operator każdorazowo potrąca na swoją rzecz z zebranej w ramach danego Projektu sumy środków finansowych prowizję w wysokości 9% (dziewięć procent). Wskazana prowizja pożytkowana jest przez Operatora na koszty związane z bieżącym utrzymaniem Aplikacji oraz Serwisu.
 • 14. Jeżeli w czasie trwania zbiórki zebrana zostanie kwota wyższa aniżeli potrzebna na realizację danego projektu Operator po potrąceniu prowizji w wysokości 9% (dziewięciu procent) o której mowa w ust. 13 powyżej od całej zebranej kwoty przekaże ją na rzecz Zgłaszającego Projekt.
 • 15. Po zakończonej zbiórce Operator informuje Zgłaszającego Projekt na wskazany we wniosku adres mailowy o wysokości kwoty którą udało się zebrać. Jeżeli w czasie trwania zbiórki nie uda się zebrać określonej w Projekcie i potrzebnej Zgłaszającemu Projekt kwoty wówczas Operator wypłaci Zgłaszającemu projekt po potrąceniu prowizji o której mowa w ust. 13 kwotę którą udało się zebrać albo zbiórka na rzecz realizacji danego Projektu będzie ponawiana do czasu uzyskania potrzebnej kwoty. W przypadku jeżeli Operator uzna za zasadne ponowienie Zbiórki przed planowanym terminem jej zakończenia zwróci się do Zgłaszający Projekt z zapytaniem czy jest on zainteresowany przedłużeniem Zbiórki. Zgłaszający Projekt jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie do 3 dni przed planowanym zakończeniem zbiórki. Jeżeli Zgłaszający Projekt zgodzi się na przedłużenie Zbiórki wszystkie zebrane środki zostaną mu przekazane dopiero po zakończeniu Zbiórki w przedłużonym terminie. Z zachowaniem procedur o których mowa w niniejszym ustępie Zbiórki mogą być przedłużane wielokrotnie. Przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Ostateczna decyzja o przedłużeniu Zbiórki należy każdorazowo do Operatora.
 • 16. Operator w każdym czasie od momentu uruchomienia zbiórki ma prawo do jej zawieszenia, przerwania lub odwołania w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu. Operator nie jest zobowiązany do uzasadniania podjętej w tym zakresie decyzji.
 • 17. W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, po którym następuje wznowienie gromadzenia tych środków okres ich zbierania zostaje przedłużony o okres, w którym gromadzenie było zawieszone.
 • 18. W razie gdy gromadzenie środków finansowych na dany Projekt zostaje przerwane środki, które zostały dotychczas zebrane zostaną zwrócone Użytkownikom którzy dokonali wpłat na Projekt lub przekazane na rzecz innego Projektu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma za pośrednictwem maila stosowne zapytanie i w zależności od podjętej decyzji przekazane przez niego na dany projekt środki zostaną w terminie 14 dni od dnia udzielenia przez niego odpowiedzi zwrócone na jego rachunek bankowy bądź przekazane na inny Projekt.
 • 19. W przypadku jeżeli do przerwania gromadzenia środków finansowych dojdzie z przyczyn leżących po stronie zgłaszającego Projekt zostanie on obciążony w całości kosztami obsługi płatności elektronicznych.
 • 20. Operator umieszcza w Serwisie możliwie najbliższą do rzeczywistej sumę środków finansowych, które przekazane zostały przez Użytkowników na określony Projekt, na który prowadzona jest zbiórka. Operator zastrzega jednak, że suma ta może się różnić od sumy środków rzeczywiście przekazanych ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, procesie księgowania czy też braki odpowiedzi z systemu płatności.
 • 21. Zgłaszający Projekt jest zobowiązany do wszystkich przewidzianych prawem obowiązków związanych z otrzymaniem zebranych dla niego środków finansowych, w tym do odprowadzenia należnego podatku. Operator zastrzega, że jest jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie i odprowadzenie przez Zgłaszającego projekt należności podatkowych.
 • 22. Operator zastrzega, że w ramach świadczonych usług nie umożliwia prowadzenia zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2014, poz. 498 z późń. zm.). Organizowanie zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie niedozwolone.
 • 23. Użytkownik, który przekazał środki finansowe na realizację określonego Projektu nie może cofnąć udzielonego wsparcia i żądać jego zwrotu poza przypadkiem o którym mowa w ust. 18 i poza przypadkiem gdy jest konsumentem i dokonuje odstąpienia o którym mowa w pkt. VIII.
 • 24. Po przekazaniu przez Operatora Zgłaszającemu projekt zebranych środków finansowych Zgłaszający projekt jest zobowiązany niezwłocznie po zrealizowaniu projektu jednakże nie później niż w terminie 30 dni do przesłania Operatorowi na adres mailowy a także korespondencyjnie na adres siedziby Operatora krótkiego podsumowania z realizacji projektu wraz ze zdjęciem/ filmem potwierdzającym jego realizację, które Operator będzie mógł zamieścić w Serwisie pod adresem www.12player.org
 • 25. Wszelkie warunki współpracy pomiędzy Zgłaszającym Projekt a Operatorem, w tym obowiązki Zgłaszającego Projekt określone niniejszym Regulaminem mogą być zmieniane i uszczegóławiane na mocy odrębnej umowy zawieranej pomiędzy w/w stronami.
 • 26. Zgłaszający Projekt oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczanie przez Operatora w Aplikacji oraz w Serwisie znajdującym się pod adresem www.12player.org (na wszystkich płaszczyznach ich funkcjonowania) wszelkich nadesłanych przez niego do Operatora materiałów w tym wniosku, o którym mowa w ust. 5, fotografii/filmów video o których mowa w ust. 7, krótkiego podsumowania z realizacji projektu wraz ze zdjęciem/ filmem potwierdzającym jego realizację, o których mowa w ust. 24 , a także do ich wykorzystania w celach promocji i reklamy Serwisu i Aplikacji, a także w celach promocji reklamy Partnerów biznesowych Operatora. Ponadto Zgłaszający Projekt oświadcza, że w przypadku gdy jakiekolwiek z nadesłanych przez Zgłaszającego Projekt materiałów mają charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) posiada on autorskie prawa majątkowe do przesyłanych utworów i udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej co do czasu i terytorium licencji do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:
  • a). wykorzystania utworu dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie;
  • b). trwałe lub czasowe zwielokrotnianiew całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu) bez względu na nośnik;
  • c). wydawanie i rozpowszechnianie w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Operatora bądź jego partnerów biznesowych;
  • d). umieszczanie na stronach internetowych Operatora i jego partnerów biznesowych;
 • 27. W zakresie licencji o której mowa w ust. 26 Użytkownik udziela Operatorowi prawa do wykonywania praw zależnych w tym do obróbki cyfrowej w celu dostosowania rozmiarów utworu do wymogów strony internetowej, innej technologii oraz prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 • 28. Użytkownik może wypowiedzieć udzieloną licencję o której mowa w ust. 26 i 27 z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
 • 29. Operator oświadcza, że nie będzie wykorzystywał nadesłanych przez Zgłaszającego Projekt materiałów w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności Zgłaszającego Projekt czy godzący w jego dobre imię, a Zgłaszający Projekt powyższe oświadczenie przyjmuje.
 • 30. Zgłaszający projekt oświadcza także, że wyraża zgodę na zamieszczanie jego wizerunku przez Operatora w Aplikacji oraz w Serwisie znajdującym się pod adresem www.12player.org oraz że wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do promocji Serwisu i Aplikacji.
 • 31. W przypadku gdy nadesłane przez Zgłaszającego Projekt materiały zawierają wizerunek osoby trzeciej Zgłaszający Projekt oświadcza, że posiada zgodę tej osoby lub w przypadku osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych jej przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Serwisu i Aplikacji.
 • 32. Zgłaszający projekt oświadcza, że zrzeka się w stosunku do Operatora wszelkich roszczeń w związku z wykorzystaniem bądź kopiowaniem nadesłanych przez niego materiałów, a także w związku z ich usunięciem z Aplikacji bądź Serwisu.
 • 33. Z chwilą wysłania Operatorowi przez Zgłaszającego Projekt wniosku o którym mowa w ust. 5 Zgłaszający projekt udziela Operatorowi pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu w ramach Serwisu i Aplikacji przekazywanych przez Użytkowników środków finansowych. Na wezwanie Operatora Zgłaszający Projekt jest zobowiązany do udzielenia pełnomocnictwa na piśmie.
 • 34. Aby wesprzeć Projekt Użytkownik wybiera Projekt, którym jest zainteresowany, a następnie klika aktywny przycisk ,,Wspieram”.
 • 35. Po kliknięciu w przycisk ,,Wspieram” Użytkownik zostaje przekierowany do Serwisu Pośrednictwa Finansowego za pomocą którego może dokonać płatności i wesprzeć zbiórkę.
 • 36. Serwis Pośrednictwa Finansowego pobiera na swoją rzecz prowizję- zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Serwisem Pośrednictwa Finansowego a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobranej prowizji. Operator korzysta z usług Serwisu Pośrednictwa Finansowego, aby maksymalnie ułatwić Użytkownikom dokonywanie płatności.

VI. „MAPA KIBICÓW”

 • 1. W ramach Serwisu Operator udostępnia usługę o nazwie ,,Mapa Kibiców”.
 • 2. Za pomocą usługi Użytkownik ma możliwość wglądu w zdjęcia innych Użytkowników uporządkowane przez Operatora według lokalizacji, z której pochodzą oraz z zaznaczeniem klubów piłkarskich do których przynależą.
 • 3. Aby skorzystać z Usługi Użytkownik wchodzi w zakładkę ,,Mapa Kibiców” a następnie wybiera interesujące go miasto. Po dokonaniu tej czynności Użytkownik ma możliwość zobaczenia zdjęć kibiców z zaznaczonego miasta oraz klubów piłkarskich do których przynależą.
 • 4. Przyporządkowanie przesyłanych przez Użytkowników zdjęć do odpowiednich lokalizacji oraz klubów piłkarskich odbywa się w oparciu o stworzoną przez Operatora funkcjonalność. Operator zastrzega że dokłada wszelkich możliwych starań aby funkcjonalność działała poprawnie i możliwie najdokładniej jednak nie odpowiada za ewentualne błędy mogące pojawić się w jej działaniu, które Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić Operatorowi w ramach reklamacji, o której mowa w pkt. XII.

VII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 • 1. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta w przypadku usługi ,,Flaga kibiców” i „Wspieraj kibiców” z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza i jego wysłania do Operatora, zaś w przypadku usługi „Mapa kibiców” z chwilą rozpoczęcia przeglądania Serwisu przez Użytkownika.
 • 2. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Zgłaszającym Projekt a Operatorem zostaje zawarta z chwilą przesłania wniosku o którym mowa w pkt V ust. 5.
 • 3. Jeżeli Użytkownik jest jednocześnie Zgłaszającym Projekt, a nadto korzysta z innych usług świadczonych przez Operatora to jako Zgłaszającego Projekt obowiązują go postanowienia o których mowa w ust. 2 a jako Użytkownika postanowienia o których mowa w ust.1.
 • 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • 5. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy.
 • 6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Operatora podany w niniejszym Regulaminie (pkt.I. ust. 1) lub w formie elektronicznej na adres e-mail : kontakt@12player.org
 • 7. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Operator uprawniony jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.
 • 8. Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu o którym mowa w ust. 7 w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego, postępuje w sposób godzący w jego dobre imię. W przypadkach tych Operator może również podjąć wszelkie inne prawem dozwolone działania, w tym zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług. Decyzja o podjęciu stosownych działań oraz ich rodzaju należy w całości do Operatora.
 • 9. Operatorowi przysługuje prawo do zawieszenia w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu, a także prawo jego usunięcia, zmiany lub dodania nowych usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 • 10. Rozwiązanie umowy o której mowa w niniejszym punkcie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o których mowa w pkt. IV ust. 7 i 8. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w w pkt. IV ust. 9.
 • 11. Rozwiązanie umowy o której mowa w niniejszym punkcie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o których mowa w pkt. V ust. 26 i 27. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w w pkt. V ust. 28.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Użytkownik który jest konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w pkt VII ust. 1 i 2 odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Operatora podany w niniejszym Regulaminie (pkt I ust. 1) lub w formie elektronicznej na adres e-mail : kontakt@12player.org
 • 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 • 4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć się: formularzem odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 z późn. zm.).
 • 5. Operator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 • 6. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
 • 7. Odstąpienie od Umowy skutkuje:
  • a). W przypadku usługi „Flaga kibiców” – zwrotem przesłanego zdjęcia i jego usunięciem z „Flagi kibiców” oraz „Mapy kibiców”;
  • b). W przypadku usługi ,,Wspieraj kibiców”- w odniesieniu do Użytkowników- zwrotem przekazanych środków finansowych, w odniesieniu do Zgłaszającego Projekt- zwrotem wszystkich przekazanych materiałów.
 • 8. Zwrot o którym mowa w ust. 7 a i b zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
 • 9. Zwrot płatności, o którym mowa w ust. 7b powyżej dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

IX. ZMIANY REGULAMINU

 • 1. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Operator zobowiązuje się do komunikowania wszelkich zmian Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Serwisie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od chwili ich opublikowania w nowej treści na stronach Serwisu.
 • 2. W przypadku gdy Użytkownik nie godzi się na zmiany w Regulaminie i ich nie akceptuje ma prawo w terminie 14 dni złożyć Operatorowi oświadczenie o ich nieprzyjęciu.
 • 3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2 Użytkownik jest zobowiązany przesłać Operatorowi na adres kontakt@12player.org bądź na adres siedziby Operatora (pkt. I ust. 1). Przesłanie przez Użytkownika w/w oświadczenia jest równoznaczne w skutkach z wypowiedzeniem przez niego umowy. Zapisy, o których mowa w pkt. VII ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

X. PRAWA AUTORSKIE

 • 1. Nazwa Serwisu i jego logo są własnością Operatora i podlegają ochronie prawnej. Poza przypadkami prawem dozwolonymi jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Operator zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • 2. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3  autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu, a także innych treści umieszczonych przez Operatora w Serwisie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) jak również do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, w tym jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Operator zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • 3. W przypadku zamieszczenia przez Operatora w Serwisie treści pochodzących od Partnera biznesowego Operatora i loga tego Partnera zastrzega się, że logo to podlega ochronie prawnej, zaś autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych i treści pochodzących od Partnera biznesowego Operatora , które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) przysługują Partnerowi biznesowemu Operatora. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienia bądź dokonywanie ich opracowań jest zabronione i w przypadku naruszenia tego zakazu Partner biznesowy Operatora może podjąć bezpośrednio względem naruszającego właściwe kroki prawne, włącznie z pociągnięciem go do odpowiedzialności odszkodowawczej.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 • 1. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 Operator prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Serwisu.
 • 2. Operator nie gwarantuje stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i funkcjonalności Serwisu, a także do ich bezbłędnego działania.
 • 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest w pełni dobrowolne i Użytkownika korzysta z Serwisu w całości na własną odpowiedzialność.
 • 4. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:
  • a). problemami technicznymi Serwisu w tym jego aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalności Serwisu;
  • b). wykorzystaniem przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji;
  • c). zobowiązaniami Użytkowników lub osób trzecich;
  • d). działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które udostępniają Użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem Serwisu;
  • e). usługami, serwisami i aplikacjami, których dostawcą są osoby trzecie;
  • f). problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Serwisu i usług oferowanych za jej pośrednictwem;
  • g). korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
  • h). naruszeniem przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych.;
 • 5. Szczególne przypadki wyłączenia odpowiedzialności Operatora poza wymienionymi powyżej określone zostały w punktach dotyczących poszczególnych usług świadczonych przez Operatora.

XII. REKLAMACJE

 • 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do usług świadczonych przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu jak również związane z działalnością Aplikacji, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować bezpośrednio do Operatora na adres poczty elektronicznej kontakt@12player.org
 • 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści dokładny opis i powód reklamacji i adres e-mail do kontaktu.
 • 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku kiedy podane w reklamacji informacje lub dane wymagają uzupełnienia Operator zwraca się do Użytkownika przed rozpatrzeniem reklamacji o jej uzupełnienie. Okres rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.
 • 4. Operator informuje, że reklamacje które dotyczące Usług do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i które dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, w tym Usług, świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te podmioty na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez nie usług.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 • 2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane osobowe oraz inne informacje w tym  wprowadzone przez niego w formularzach są prawdziwe.
 • 3. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług dostępnych w Serwisie przy Użyciu jego pseudonimu rozumianego jako niepowtarzalna nazwa Użytkownika.
 • 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych i informacji wymaganych w formularzach jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Usług świadczonych przez Operatora.
 • 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest 12PLAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku (15-082) przy ul. Świętojańskiej nr 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000673325 REGON: 367053839, NIP: 9662111513.
 • 6. 12PLAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ gromadzi dane osobowe które są przez Użytkowników wprowadzane w formularzach.
 • 7. Dane osobowe zbierane w Serwisie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
 • 8. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 • 9. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie ich zgody.
 • 10. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia tym Użytkownikom Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym rozpatrywania reklamacji. Dodatkowo:
  • a). W przypadku Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę 12PLAYER Sp z o.o. przetwarza wprowadzone przez Użytkowników w formularzach dane osobowe w celach marketingowych 12PLAYER Sp z o.o. i jej Partnerów Biznesowych;
  • b). W przypadku Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę 12PLAYER Sp z o.o. przetwarza ich dane osobowe w celu wysyłania Użytkownikom przez 12PLAYER Sp z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie jej Partnerów Biznesowych informacji handlowych na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
  • c). W przypadku Użytkowników którzy wyrazili na to zgodę 12PLAYER Sp z o.o. przetwarza ich dane osobowe w celu kontaktu przez 12PLAYER Sp z o.o. za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 nr. 171 poz. 1800) w imieniu własnym oraz na zlecenie jej Partnerów Biznesowych.
 • 11. Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia lub pseudonimu oraz miejsca zamieszkania i klubu sportowego, do którego Użytkownik przynależy wraz z wysłanym zdjęciem będą udostępniane przez Operatora innym Użytkownikom Serwisu w ramach usługi ,,Mapa Kibiców”.
 • 12. Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu wraz z wysłanym zdjęciem będą udostępniane przez Operatora innym Użytkownikom Serwisu w ramach usługi ,,Flaga kibiców”.
 • 13. Operator zastrzega, że ma prawo do powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • 14. Operator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji mu przekazanych dotyczących Użytkowników. Operator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Operator w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • 15. Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników firmie Space Digital Paweł Poleński z siedzibą Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa w celu obsługi informatycznej Serwisu oraz Aplikacji.
 • 16. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. W tym przypadku zasady ochrony prywatności regulują dokumenty na nich obowiązujące.
 • 17. Operator wykorzystuje adresy IP, które zbierane są w trakcie połączeń internetowych w celach bezpieczeństwa, administracji serwerami, a także do zbierania ogólnych informacji statystycznych odnoszących się np. do regionu z którego następuje połączenie.
 • 18. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. W tym przypadku zasady ochrony prywatności regulują dokumenty na nich obowiązujące.
 • 19. Operator wykorzystuje adresy IP, które zbierane są w trakcie połączeń internetowych w celach bezpieczeństwa, administracji serwerami, a także do zbierania ogólnych informacji statystycznych odnoszących się np. do regionu z którego następuje połączenie.

XIV. PLIKI COOKIES

 • 1. Operator uzyskuje informacje na temat jego użytkowników a także ich zachowań poprzez:
  • a). dobrowolne wprowadzanie przez Użytkowników informacji w wypełnianych przez nich formularzach,
  • b). zamieszczanie w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu plików cookies (tzw. ciasteczek),
  • c). zapisywanie logów technicznych na serwerze.
 • 2. Pliki cookies są to dane informatyczne, przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i które pozwalają wyświetlić stronę internetową zgodną z preferencjami użytkownika serwisu. Pliki cookies pozwalają także na rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalny numer.
 • 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  • a). dostosowania zawartości treści serwisu do preferencji Użytkownika,
  • b). optymalizacji korzystania z Serwisu,
  • c). wyświetlania formularzy w taki sposób, ażeby uniknąć wielokrotnego przedstawiania tego samego formularza temu samemu Użytkownikowi oraz aby dopasowywać formularze do preferencji Użytkowników,
  • d). prezentowania reklamy zgodnie z preferencjami Użytkownika, stosownie do jego preferencji czy miejsca zamieszkania,
  • e). tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ulepszenie ich struktury oraz zawartości.
 • 4. W ramach serwisu stosuje się dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
  • a). „sesyjne”  (session cookies)- pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • b). „stałe” (persistent cookies)- pliki stałe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu gdy nie zostaną usunięte przez Użytkownika.
 • 5. W ramach serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
  • a). niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług, które są dostępne w ramach serwisu,
  • b). służące zapewnieniu bezpieczeństwa np. wykorzystuje się je do wykrywania nadużyć,
  • c). statystyczne- służą do dokonywania statystyk,
  • d). wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • e). funkcjonalne – umożliwiają „zapamiętanie” ustawień wybranych przez Użytkownika oraz personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub języka, a także wyglądu strony internetowej, rozmiaru czcionki, itp.,
  • f). reklamowe- umożliwiają przedstawienie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 • 6. Przeglądarka internetowa tj. oprogramowanie, które służy do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik ma jednak prawo i może w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Brak dokonania zmian oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie i przechowywanie w jego urządzeniu końcowym w/w danych.
 • 7. Użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies poprzez dokonywanie z poziomu przeglądarki internetowej następujących czynności:
  • a). akceptacja obsługi plików cookies- umożliwia pełne korzystanie z opcji które oferowane są przez witryny internetowe,
  • b). zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedyńczych, wybranych witryn,
  • c). określenie różnych ustawień w zależności od typu plików cookies,
  • d). blokowanie, usuwanie plików cookies- szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • 8. Informacje dotyczące niektórych zachowań Użytkowników są logowane w warstwie serwerowej. Informacje te są wykorzystywane jednak wyłącznie do administrowania serwisem, aby zapewnić jak najlepszą obsługę świadczonych usług hostingowych.
 • 9. Zapisowi mogą podlegać:
  • a). czas nadejścia zapytania,
  • b). czas wysłania odpowiedzi,
  • c). nazwa stacji Użytkownika– identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • d). informacja o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • e). adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • f). informacja o przeglądarce użytkownika,
  • g). informacja o adresie IP.
 • 10. Powyższe informacje nie są jednak w żaden sposób kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie w celu administrowania serwerem.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 • 2. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem https://12player.org/regulamin/ Dodatkowo pod adresem Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie pdf.
 • 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym pomiędzy sporów pomiędzy Użytkownikami a Operatorem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.

Załącznik nr 1

Regulamin aplikacji


Warning: file_get_contents(http://139.59.129.224/api/v1/share_photos?with_location=true): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /home/users/player12/public_html/12player/wp-content/themes/12player/footer.php on line 107